XXXX.
Design copyright notice : this free flash template is designed by Free flash tempates, website : free flash templates
        
 
 
Protikorupční výchova
Transparency International :

Na celosvětovém žebříčku CPI – Index vnímání korupce, sestavovaném nevládní organizací Transparency International, který v roce 2011 hodnotil podle míry vnímání korupce 183 zemí, získala ČR ohodnocení 4,4, což ji společně s Namibií a Saúdskou Arábií řadí na 57. místo ve světě.

Vývojový trend tak zůstal v roce 2011 bohužel i nadále negativní a situace již došla tak daleko, že ČR se v rámci Evropy a vyspělých zemí propadla na úplné dno.

Vymezení korupce
Korupce je tak složitý společenský jev, že by jej vyčerpávajícím způsobem nebylo možné popsat.

Chci tedy popsat na těchto stránkách jen ty aspekty korupce, které jsou stěžejní z pohledu protikorupční výchovy, na základě pohledů čtyř vědních oborů filozofie, sociologie, ekonomie a práva.

Možných úhlů pohledů je ovšem více. Nejspíše by připadaly v úvahu pohledy z hlediska kriminologie, která zkoumá okolnosti páchání trestných činů, resp. psychiatrie, protože chorobná touha po penězích a hromadění majetku nad rámec rozumné potřeby i chorobná touha po moci jsou deviacemi. Vyústí-li pak taková deviace v trestnou činnost, je pro posouzení trestní odpovědnosti pachatele důležité zjistit, nakolik u něho byly v době činu zachovány rozpoznávací a ovládací schopnosti.

Postoj Vlády ČR

Závažnost situace, ve které se ČR nachází, se odráží také v pozornosti, kterou boji proti korupci věnuje Vláda ČR ve své "Strategii vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012"

Strategie je postavena na třech pilířích, jimiž jsou "prevence", "průhlednost" a "postih".

Úzce tak navazuje na závazky, které na sebe Česká republika převzala dne 14.9.2011 přistoupením k iniciativě Open Governement Partnership - Partnerství pro otevření vládnutí (OGP), což je mezinárodní iniciativa podporující otevřenost, transparentnost a boj proti korupci.

Dne 7.2.2012 proběhlo ve Spojeném království v Londýně setkání zástupců evropských zemí, které se připojily do mezinárodního projektu OGP. V rámci konference představil za Českou republiku Úřad vlády, Sekce pro koordinaci boje s korupcí, aktuální průběh přípravy "Akčního plánu"

Strategie neopomíjí vzdělávání v oblasti boje proti korupci jako jedno z nejúčinnějších preventivních opatření, i když samotný dokument se zaměřuje především na vzdělávání úředníků, policistů, soudců a státních zástupců.

Co se týče systému protikorupčního vzdělávání v předškolních a školských zařízeních, byla problematika protikorupční výchovy zařazena již na základě předchozí "Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2006 až 2011" do příslušných vzdělávacích programů.

(čerpáno z Vlády ČR)Copyright 2012 © Tereza Čechová Humpolcová, Všechna práva vyhrazena.
Design provided by Free Web Templates - your source for free website templates